Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Jak zostać detektywem 

      rozmiar tekstu

Jak zostać licencjonowanym detektywem?

 

Detektywem może zostać każda osoba, która:

  • ukończyła 21 lat,
  • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
  • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 5 lat,
  • posiada pozytywną opinię wynikającą z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
  • złożyła egzamin przed właściwą komisją, albo uzyskała w trybie odrębnych przepisów decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

W przypadku zainteresowania pracą prosimy o przesłanie swojego CV poprzez aplikację na stronie www. Kliknij TUTAJ

W razie potrzeby uzyskania informacji, prosimy o kontakt mailowy z zespołem HR:

KRUK S.A. 2008 Wszelkie Prawa Zastrzeżone