Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Zasady 

      rozmiar tekstu

Biuro Detektywistyczne KRUK prowadzi czynności w oparciu o umowę i wystawione przez Partnera biznesowego pełnomocnictwa.

Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.

Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany:
  1) przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej,
  2) zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych informacji.

O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko detektywa oraz nazwę organu, który wydał licencję.

KRUK S.A. 2008 Wszelkie Prawa Zastrzeżone